Darba apstākļu un risku Latvijā pētījums: iedzīvotāji norāda 7 svarīgākos faktorus, izvēloties jaunu darba vietu

Linda Paegle, RSU Darba drošības un vides veselības institūta pētniece

Šī gada jūnijā noslēdzās jau piektais “Darba apstākļi un riski Latvijā” pētījums. Pētījuma ietvaros aptaujāti 2500 nodarbinātie, 1000 darba devēji, 200 darba aizsardzības speciālisti, 200 arodslimnieki, kā arī vairāk nekā 1000 iedzīvotāju, veidojot reprezentatīvu un Latvijas iedzīvotāju profilam atbilstošu respondentu atlasi.  Pētījumā tika noskaidroti dažādi ar darba vidi un apstākļiem saistīti jautājumi no atšķirīgām pozīcijām, tostarp faktori, kas iedzīvotājiem ir svarīgi, izvēloties jaunu darba vietu. Kas ir nozīmīgākais, izvēloties jaunu darba vietu?

Darba alga

Nav pārsteidzoši, ka kā pirmais un svarīgākais no faktoriem, ko darbinieki ņem vērā lūkojoties pēc jauna darba, ir darba alga. Par ļoti svarīgu to atzīst 78%, bet drīzāk svarīgu – 16% no aptaujātajiem iedzīvotājiem. Visbiežāk šo kā nozīmīgu faktoru minējušas 25 līdz 50 gadu vecumā, nedaudz vairāk sievietes, kā vīrieši.

Oficiāli noformēts darba līgums, sociālās garantijas un stabils, drošs darbs

Otro un trešo vietu dala citi divi svarīgi faktori. Kā nozīmīgu faktoru – oficiāli noformētu darba līgumu, no kura dažādu neplānotu situāciju gadījumā ir iespējams izmantot sociālās garantijas, krietni biežāk par svarīgu atzīst sievietes. Bet skatoties no Latvijas reģionu skatu punkta – iedzīvotāji Latgalē retāk atzīmē oficiāla darba līguma nozīmīgumu. Arī stabils un drošs darbs krietni svarīgāks ir sievietēm, nekā vīriešiem.

Darba laika organizācija

Atkarībā no profesijas, darba laika organizācija var būt ļoti atšķirīga. Vai tas ir normālais darba laiks ar 8 stundu darba dienu, nakts darbs vai maiņu darbs – pēc aptaujas datiem tas ir atzīts kā ceturtais svarīgākais faktors, lūkojoties pēc jauna darba. Visbiežāk šo kā ļoti svarīgu faktoru min gados jauni iedzīvotāji, vecumā no 19 līdz 24 gadiem. Tā kā lielai daļai šīs vecuma grupas iedzīvotāju šis vēl ir studiju apguves laiks – ir svarīgi, lai darba laika organizācija ir elastīga un to var apvienot ar mācībām.

Interesants darbs

Lielu daļu savas dzīves mēs pavadām darbā, tādēļ arī svarīgāko faktoru augšdaļā, ierindojot to piektajā vietā, izvēloties jaunu darbu, ir tas, vai darbs būs aizraujošs un interesants ikdienā pildot savus darba pienākumus. Svarīgāk, lai darbs būtu interesants, ir iedzīvotājiem ar augstāko izglītību un sievietēm.

Labi un droši darba apstākļi, sakārtota darba vide

Savukārt sestajā vietā ierindojas labi un droši darba apstākļi. Tā ir sakārtota darba vide, kas ietver dažādus fiziskos darba telpas parametrus – pietiekama un atbilstoša darba vietas platība, ērts un atbilstošs tehniskais nodrošinājums, u.c. Šo faktoru kā svarīgāku atzinušas sievietes un iedzīvotāji vecumā no 15 – 24 gadiem, kā arī tie, kuriem ir pamatskolas vai zemāka izglītība. Tas skaidrojams ar to, ka šie iedzīvotāji biežāk veic fizisku darbu, bet gana svarīgs tas ir arī pārējo grupu iedzīvotājiem.

Attiecības ar kolēģiem

Izceļot septiņus svarīgākos faktorus, kā noslēdzošais ir attiecības ar kolēģiem. Šobrīd arvien vairāk tiek runāts un aktualizēts jautājums arī par psihisko labsajūtu un labbūtību, tāpēc arī labas attiecības ar kolēģiem ir viens no labas pašsajūtas darbā stūrakmeņiem. Svarīgāk uzturēt labas attiecības ar kolēģiem ir sievietēm un gados jauniem iedzīvotājiem vecumā no 19 – 24 gadiem.

Citi svarīgi faktori

Tāpat gandrīz puse no aptaujātajiem iedzīvotājiem kā svarīgus faktorus jaunas darba vietas izvēlei norādīja dažādus papildus ieguvumus (piemēram, apdrošināšanas polise, apmaksāts mobilais telefons, pieejama autostāvvieta, sporta nodarbības), dažādas piemaksas un prēmija. Tā kā pētījums tika veikts neilgi pēc COVID-19 pandēmijas uzliesmojuma, gandrīz puse no aptaujātajiem atzina, ka ir ļoti svarīgi arī tas, lai jaunā izvēlētā darba vieta būtu pietiekami epidemioloģiski droša.

Pētījumā iegūtie dati un izdarītie secinājumi ļauj spriest par Latvijas iedzīvotājiem svarīgākajiem faktoriem, izvēloties jaunu dara vietu. Šī informāciju ieteicams apsvērt uzņēmumu vadībai un personāla speciālistiem, kuri veido personāla politiku uzņēmuma iekšienē, lai veicinātu jaunu darbinieku piesaisti, kā arī jau esošo darbinieku labbūtību darba vietā.

Pētījumu veica SIA “TNS Latvia” un Rīgas Stradiņa universitātes ekspertu komanda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.

Kā izveidot profesionālu CV? Esi viens no labākajiem.

Vairāk par šo tēmu: