Cilmes šūna ir dzīves un dzīvības avots

Igors Pļava

Pirmā cilmes šūna ir ap­augļota olšūna. No tās vei­dojas viss cilvēka orga­nisms. Tā ir pārsteidzoši precīzi saskaņota dalīša­nās ģenētiskā program­ma, 21. gadsimtā sāka vei­doties moderns medicīnas virziens, kas balstās uz cil­mes šūnu tehnoloģijām, Saskaņā ar pētījumu rezul­tātiem maģiskās cilmes šū­nas var atjaunot šķietami neatgriezeniski zaudētās organisma funkcijas, ārstēt no nāvējošām slimībām un ievērojami uzlabot cilvēka mūža kvalitāti.

Kur slēpjas cilmes šūnu maģiskās īpašības?

Cilmes šūnu izdalīšana, audzēšana un pārstādīšana Ir viens no aktuālāka­jiem šā laika biologu un mediķu pētīju­mu mērķiem.

Cilmes šūnu unikalitāte slēpjas faktā, ka tās spēj dalīties un aizvietot organis­ma šūnas. Tiek aizvietotas šūnas, kas ir gājušas bojā traumas, slimības rezultā­tā vai vienkārši, kuru dzīvildze ir noteikts dienu skaits. Medicīnā pētījumi tiek veik­ti infarktu, muguras smadzeņu traumu, hepatītu, Alcheimera slimības un citos smagos gadījumos. Terapijas laikā cil­mes šūnas tiek injicētas (intravenozi, intramuskulāri vai arī zem ādas), tās ceļo uz tām ķermeņa daļām, kas cietušas no bojājuma. Bojājuma vietās asins šūnas parasti ir ierobežotas un saspiestas, tās veido nodalījumus ar zemu skābekļa sa­turu. Tā kā cilmes šūnas ir lielas, tās iestrēgst šajos mazo eritrocītu sastrēgu­mos. Zemais skābekļa līmenis ir tieši tas, kas nepieciešams cilmes šūnām, lai dalītos. Tā kā cilmes šūnas dalās bojā­juma vietās, tās pakāpeniski stimulē ap­kārtesošās šūnas. Tās ir spējīgas trans­formēties jaunās asins šūnās, neironos, muskuļu šūnās, acu šūnās, aknu, nieru, plaušu, kaulu smadzeņu audos atkarībā no bojājuma vietas. Ir pierādīts, ka sirds infarktu var ārstēt ar cilvēka pašu kaulu smadzeņu cilmes šūnām, stimulējot jaunu, veselu sirds šūnu augšanu.

Leikēmijas ārstēšanai ari iespējams izmantot cilmes šūnas, kas ņemtas no jaundzimušā nabassaites. Pārstādīša­nas gadījumā tās izraisa mazāku orga­nisma imūnsistēmas pretreakciju nekā pieauguša donora cilmes šūnas.

Ja ģimenē no paaudzes paaudzē tiek nodotas ļaundabīgās slimības, tad, kamēr vēl cilvēks nav saslimis, iesa­ka saglabāt viņa paša kaulu smadzeņu

cilmes šūnas (ja piedzimstot nav pa­ņemtas cilmes šūnas no nabassaites). Tās vajadzības gadījumā var izmantot šā cilvēka ārstēšanai. Zinātnieki labora­torijā jau audzē gan audus, gan orgānus no cilmes šūnām.

Nabassaites cilmes šūnas

Cilmes šūnu pētījumi tradicionāli tika veikti ar embrionālajām cilmes šūnām. Asinis no placentas un nabassaites ir vēl viens augļa cilmes šūnu avots. Ilgu laiku nabassaite un placenta tika uzskatītas par bioloģiskiem atkritumiem, taču nepieciešamība pēc cilmes šūnām smagu slimību ārstēšanā bija iemesls izpētīt nabassaites asinīs esošo cilmes šūnu īpašības.

Asiņu paņemšana no nabas­saites ir relatīvi vienkārša. Pēc bērniņa piedzimšanas kad nabasasaite ir pārgriezta, no mātes placentas daļas nabassaites tiek paņemtas asinis.

Asinis pēc iespējas ātrākā laikā tiek nogādātas laboratorijā, kur tiek atdalī­tas un sasaldētas cilmes šūnas. Cilmes šūnas tiek glabātas šķidrajā slāpekli ļoti zemā temperatūrā, lai tās varētu vajadzī­bas gadījumā izmantot.

Zinātne attīsta citas iespējas

Samērā nesen cilmes šūnas atrastas ari pieaugušu cilvēku un dzīvnieku orga­nismu audos. Cilmes šūnas līdz šim ir iz­dalītas no nabassaites asinīm, dzimumšūnām, sirds un skeleta muskuļiem, aiz­kuņģa dziedzera, aknām, ādas un matu saknēm.

Āda ir visvieglāk pieejamais un tajā pašā laikā vislielākais (tā platība 1,5 -2 kvadrātmetri) cilvēka orgāns. Gandrīz visa ādas virsma ir blīvi noklāta ar matu saknēm vai to aizmetņiem, tāpēc ir saprotama zinātnieku pastiprinātā interese tieši par šīm cilmes šūnām. Nervu šūnas no galvas smadzenēm vai gabaliņu no sirds muskuļa ir grūti iegūt tā, lai neap­draudētu cilvēka dzīvību.

Viens no oriģinālākajiem risinājumiem ir deviņdesmito gadu beigās attīstītā tehnoloģija – cilmes šūnu Izdalīšana ar zemādas taukaudiem.

Normālas miesasbūves cilvēkam no taukaudu zuduma nerodas vese­lības traucējumi, turklāt to atsūkša­na ir vienkārša un lēta, to jau labu lai­ku izmanto skaistumkopšanā. Pasaulē ir izveidotas jau vairākas tā saucamās adlpocītu (taukšūnu) bankas. Šajā vir­zienā gan pastāv visai atšķirīgi viedokļi par to, cik lielā mērā šī šūna ir patiesa cilmes šūna vai vienkārši šūna ar ierobe­žotām iespējām pārvērsties.

Visas cilmes šūnas neatkarīgi no to iegūšanas vietas spēj mainīties, pie­mēram, muskuļu šūnas pārvērsties par asins šūnām, savukārt ādas šūnas par neironiem (nervu šūnām).

Kas notiek pie mums?

Zinātne attīstās un daudzi pētījumu re­zultāti izraisa diskusijas valstiskā, poli­tiskā un reliģiskā līmenī. Tas ietekmē ari cilmes šūnu pētniecību pasaulē. Vai va­došās iestādes ir pārsteigtas par jauno perspektīvu un nav gatavas to pieņemt vai ari tā ir cilvēku veselīgā skepse par zinātnes piedāvāto perspektīvu, aizvietot daudzas tradicionālās medicīnas tehno­loģijas un ārstēšanas metodes?

Nekas nestāv uz vietas, pasaulē jau­no tehnoloģiju ienākšana notiek ļoti strauji. ASV jau izdod federālo likumu un veido jaunu valsts institūciju, kas kontrolēs, lai pēc iespējas visiem tik­tu saglabātas cilmes šūnas no nabas­saites un placentas pēc bērniņa dzim­šanas. Arī apdrošināšanas kompānijas iekļauj šo pakalpojumu savās veselības apdrošināšanas piedāvājumos.

Eiropā tikai nedaudzās valstīs ir valsts izveidotas cilmes šūnu bankas. Pārsvarā dominē iespēja vecākiem saglabāt cilmes šūnas savai ģimenei, apmaksājot pašiem šo pakalpojumu.

Latvijā arī ir iespēja pēc bērniņa dzim­šanas paņemt un saglabāt cilmes šūnas. Tas notiek dzemdību laikā, kad bērniņš ir piedzimis un nabassaite ir jau pārgriezta. No paņemtām asinīm cilmes šūnas tiek atdalītas un sasaldētas 24 stundu lai­kā. Arī Latvijā ir izveidota privāta cilmes šūnu banka, kurā vecāki var uzglabāt jaundzimušā bērna asinis, lai vēlāk tās izmantotu ārstēšanai. Cilmes šūnas pieder bērnam, bet līdz viņa pilngadī­bai ar tām rīkojas vecāki vai likumīgi ie­celts aizbildnis.

Par to, cik ilgi cilmes šūnas var tikt uzglabātas, dažādi avoti dod atšķirīgu informāciju, tomēr ir pierādīts, ka cil­mes šūnas ir dzīvotspējīgas pēc 10 -15 gadu atrašanās sasaldētā stāvok­lī. Tas pamatojas uz to, ka ir ierobežoti dati par cilmes šūnu pārstādīšanu, kas vecāki par 15 gadiem. Ir iespējams, ka nav derīguma termiņa tām cilmes šū­nām, kas glabājas sasaldētā stāvoklī.

Vairāk par šo tēmu:

Anonīmie brīnumdari

Jau ceturto gadu Latvijā notiek Neauglības ārstēšanas labdarības kampaņa, ko biedrība „Taureņa efekts” īsteno sadarbībā ar Klīniku EGV, nacionālo mazumtirgotāju „Elvi” un vairākiem citiem atbalstītājiem.

Lasīt »